dimarts, 23 de febrer de 2010

Creixen els usos TIC avançats per part de les empreses catalanes

Les pimes catalanes estan, en general, per sobre de la mitjana europea en equipament TIC

La darrera enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses (TIC-Empreses 2008-2009) de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), en la qual han participat aproximadament 4.000 empreses catalanes, indica que el nombre d’empreses amb 10 o més assalariats que disposen d’intranet i extranet ha augmentat un 17% i un 70%, respectivament.

La mateixa enquesta assenyala que el 49% de les empreses catalanes realitzen gestions electròniques completes amb l’Administració pública a través d’internet, –dos punts per sobre de la mitjana europea–.

Aquestes són algunes de les principals conclusions de l’enquesta, que han estat presentades avui pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch; el gerent d’ACC1Ó, Carles Gómara; i el director general de la Societat de la Informació, Josuè Sallent, a la sala d’actes del Departament de Governació i Administracions Públiques, a Barcelona.

EMPRESES DE 10 O MÉS ASSALARIATS Catalunya
2008-2009 Increment respecte de 2007-2008 UE-15
2009 Unitats

USOS TIC
Personal que utilitza ordinadors almenys una vegada a la setmana 55% +6% 54% % personal
Personal que utilitza ordinadors connectats a Internet almenys una vegada a la setmana 45% +7% 43% % personal
Empreses amb teletreballadors* 21% +11% - % empreses
INTERACCIÓ AMB L’ADM. PÚBLICA
Empreses que utilitzen Internet per interaccionar amb l’Administració per realitzar gestions electròniques completes 49% +7% 47% % empreses amb Internet
Empreses que utilitzen Internet per interaccionar amb l’Administració per presentar una proposta comercial a licitació pública 9% +50% 12% % empreses amb Internet


Font Catalunya: Idescat i FOBSIC a partir de l’INE
Font UE-15: Eurostat
(*) Empleat que, de manera regular, treballa fora dels locals de l'empresa -almenys mitja jornada setmanal- i que utilitza xarxes telemàtiques per connectar-se amb els sistemes TIC de l'empresa.EMPRESES DE 10 O MÉS ASSALARIATS Catalunya
2008-2009 Increment respecte de 2007-2008 UE-15
2009 Unitats

EQUIPAMENT TIC
Empreses amb ordinador 99% +1% 97% % empreses
Empreses amb xarxa d’àrea local (LAN) 87% +2% 76% % empreses
Empreses amb xarxa d’àrea local sense fils (LAN sense fils) 35% +9% 32% % empreses
Empreses amb intranet 27% +17% 30% % empreses
Empreses amb extranet 17% +70% 19% % empreses
Empreses amb Internet 98% +2% 95% % empreses
TIPUS DE CONNEXIÓ A INTERNET
Empreses amb connexió a Internet mitjançant banda ampla 99% = 92% % empreses amb Internet
Empreses amb connexió a Internet mitjançant telèfon mòbil 40% +18% 30% % empreses amb Internet
Font Catalunya: Idescat i FOBSIC a partir de l’INE
Font UE-15: Eurostat

EMPRESES DE MENYS DE 10 ASSALARIATS Catalunya
2008-2009 Increment respecte de 2007-2008 Unitats
USOS TIC
Personal que utilitza ordinadors almenys una vegada a la setmana 62% +7% % personal
Personal que utilitza ordinadors connectats a Internet almenys una vegada a la setmana 53% +6% % personal
EQUIPAMENT TIC
Empreses amb ordinador 72% +7% % empreses
Empreses amb Internet 63% +11% % empreses
Empreses amb correu electrònic 60% +15% % empreses
TIPUS DE CONNEXIÓ A INTERNET
Empreses amb connexió a Internet mitjançant banda ampla 96% +4% % empreses amb Internet
Empreses amb connexió a Internet mitjançant telèfon mòbil 22% = % empreses amb Internet


Departament/s Telecomunicacions i Societat de la Informació   

dilluns, 15 de febrer de 2010

L'índex de sinistralitat laboral a Catalunya baixa un 18% el 2009 i l'accidentalitat greu es redueix un 25%

El Departament aplica noves estratègies per continuar la tendència a la reducció de la sinistralitat laboral a Catalunya

  • En els darrers deu anys la sinistralitat laboral s’ha reduït gairebé a la meitat a Catalunya, i de prop del 40% pel que fa als accidents de treball mortal
L’any passat l’índex d’incidència de sinistralitat laboral –nombre d’accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social- a Catalunya es va reduir en un 18,2% respecte a 2008.

Aquesta reducció de la sinistralitat ha estat particularment notable pel que fa a l’índex d’incidència dels accidents greus, que ha baixat un 24,8%. En canvi, pel que fa als accidents laborals mortals l’índex d’incidència ha augment, passant de 3,7 a 4,1.

Malgrat que l’any 2008 ja es va assolir el valor mínim pel que fa a l’índex d’incidència de sinistralitat laboral dels deu anys exercicis, enguany la sinistralitat laboral ha mantingut la seva tendència a reduir-se progressivament.
Els índexs d’incidència són la dada més adequada per fer el seguiment de l’evolució de la sinistralitat, perquè eliminen l’efecte distorsionador que produeix en les xifres absolutes els canvis en el volum de la població ocupada que hi ha al llarg dels anys.
EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA* D’ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2000 – 2009
 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lleus
8.222
8.149
7.588
6.860
6.163
5.745
5.899
5.674
5.255
4.300
Greus
67
74
71
65,2
64,1
54,1
45,6
45,9
41,6
31,3
Mortals
6,8
6,8
7,8
6,2
5,9
3,9
5,2
3,7
3,7
4,1
 
*Nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social.
FONT: Departament de Treball

 
EVOLUCIÓ ÍNDEXS SINISTRALITAT 2000 – 2009
Pel que fa a les xifres absolutes d’accidents a Catalunya, l’any passat es van reduir els lleus i particularment els greus, que van passar de 1.161 el 2008 a 817 el 2009, una reducció del 29,6%. En els mortals s’ha passat de 105 a 107.
 
 
EVOLUCIÓ DELS ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2000 - 2009
 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lleus
181.755
187.045
181.958
168.293
155.852
151.149
161.586
159.676
146.653
112.143
Greus
1.487
1.700
1.685
1.601
1.620
1.423
1.250
1.292
1.161
817
Mortals
151
155
186
151
149
102
143
105
105
107
Total
183.393
188.900
183.829
170.045
157.621
152.674
162.979
161.073
147.919
113.067
 
FONT: Departament de Treball
 
La sinistralitat per sectors
 
 
En índexs d’incidència, la indústria és el sector on més ha disminuït la sinistralitat durant l’any  2009 (-21,4%), seguida de la construcció (-19%), l’agricultura (-15,6%) i els serveis (-11,6%). 
 
Pel que fa als accidents mortals, els índexs d’incidència s’han reduït a la indústria (d’un 10,4%) i a l’agricultura (-28,1%). En canvi, els índexs de sinistralitat mortal a la construcció han pujat un 19,2%, i un 22,9% als serveis. La sinistralitat laboral mortal al sector de la construcció triplica la dels altres tres sectors econòmics i la xifra de treballadors morts a les obres el 2009 ha estat la mateixa que l’any anterior, de 28, però val a dir que en 15 dels casos les causes de l’accident van ser naturals –infarts o vessaments cerebrals durant la jornada-.
 
D’altra banda, ha estat al sector de la construcció on més ha baixat l’índex d’incidència d’accidents greus, d’un 27,7%, seguida de la indústria (-24,5), l’agricultura (-17,6%) i els serveis (-15,4%).
 
 
El 57% dels accidents mortals durant la jornada són per causes naturals o accidents de trànsit
 
Pel que fa a la tipologia dels accidents mortals, l’any passat 6 de cada 10 accidents laborals mortals van ser per causes naturals –per exemple vessaments cerebrals i infarts- o deguts al trànsit.
 
En xifres absolutes cal dir que els accidents laborals per causes traumàtiques –és a dir, caigudes d’alçada, cops, colgaments, contactes amb corrent elèctric, etcètera- van ser 46 durant el 2009, mentre que hi va haver 14 a causa d’accident de trànsit durant la jornada laboral, així com 47 accidents per causes naturals –és a dir, atacs de cor o vessaments cerebrals durant la jornada-.
 
Val a dir que, aplicant els criteris que utilitza Eurostat per establir els índexs d’Incidència de la sinistralitat laboral mortal, que exclou els accidents per causes naturals en el recompte, en els darrers anys els índexs han anat baixat de 2,49 el 2007 a 2,29 l’any
passat, xifres properes als 2 punts de la Unió Europea dels 15.


La sinistralitat laboral s’ha reduït gairebé a la meitat en 10 anys

L’evolució de la sinistralitat laboral a Catalunya els darrers 10 anys, on els índexs de sinistraliat laboral han baixat un -47,7% mostra que el Primer Pla de Govern de Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008 i les accions dutes a terme pels agents socials i econòmics han donat els seus fruits en termes de reducció dels accidents a la feina. En el cas dels accidents laborals mortals la reducció dels índexs de sinistralitat a Catalunya en la dècada ha estat del 39,7%.

Ara bé, la voluntat del Departament és seguir rebaixant aquestes xifres el màxim possible, i per això el 2009 s’ha aprovat l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012, continuadora d’aquell Pla de Govern i que incorpora noves mesures per seguir millorant la seguretat i salut en el treball a les empreses catalanes.
En el cas específic de la sinistralitat laboral mortal, les xifres dels darrers tres exercicis mostren una estabilització del nombre d’accidents, situats ja molt a prop de la mitjana de la Unió Europea dels 15.
L’evolució d’aquests anys mostra que cada vegada més les empreses catalanes han pres consciència de la importància de la prevenció no només per evitar les conseqüències dels accidents en les persones treballadores, que poden perdre la salut o la vida, sinó perquè millora la productivitat i la competitivitat de les empreses.
Malgrat tot, cal seguir treballant per consolidar aquesta tendència i és important recordar que les dificultats econòmiques no poden ser una excusa per reduir l’esforç en prevenció de riscos laborals, que no és una despesa sinó una inversió.


Els tècnics del Departament fan el 2009 més de 23.000 actuacions de control i assessorament sobre prevenció a les empreses
Durant l’any 2009 els 123 tècnics de seguretat i salut del Departament de Treball –71 dels quals estan habilitats per dur a terme tasques inspectores- han portat a terme 23.741actuacions d’assessorament i control en matèria de prevenció de riscos laborals a les empreses catalanes.
En el curs d’aquestes actuacions han formulat un total de 33.843 requeriments, que en prop del 90% dels casos -30.273- s’han acomplert per part de les empreses. Els tècnics habilitats han traslladat a la Inspecció de Treball un total de 439 propostes d’acta
d’infracció a empreses per incomplir la normativa de prevenció de riscos laborals.

A les actuacions dutes a terme pels tècnics i tècniques del Departament cal afegir les que fa la Inspecció de Treball en casos d’accidents greus i mortals, així com les campanyes específiques sobre sectors i empreses d’elevada sinistralitat.

D’altra banda, tant els tècnics com la Inspecció de Treball realitzen actuacions per controlar aquelles empreses que tenen uns índexs de sinistralitat especialment elevats o les que se centren en sectors amb major nombre d’accidents de treball, com per exemple la construcció.


Visites a més de 2.000 empreses amb risc de patir accidents amb lesions severes

El passat mes de novembre el Departament va posar en marxa un Programa per controlar un total de 2.131 empreses amb especial risc que els seus treballadors i treballadores pateixin lesions severes. La novetat d’aquest programa és que s’adreça no a les empreses on hi ha hagut els accidents –que ja es visiten en el marc d’altres programes d’actuació-, sinó a aquelles que per les seves característiques –sector d’activitat, dimensió de plantilla, etcètera- tenen més possibilitats de poden registrar accidents laborals amb lesios d’especial severitat.
L’objectiu és que, alhora que se sotmet a controls a les empreses que tenen accidents greus i mortals a través d’altres programes, reforçar, mitjançant l’assessorament dels tècnics dels Centres de Seguretat i Salut Laboral del Departament, la prevenció en aquelles empreses amb més possibilitats de tenir accidents d’aquestes característiques.

Cada empresa es visitarà dos cops, una primera vegada per a que el tècnic o tècnica comprovi les condicions de seguretat i salut al centre de treball, i una segona per verificar que s’han dut a terme les millores necessàries en matèria de prevenció proposades pel tècnic durant el transcurs de la seva primera visita.

Publicat el nom d’11 empreses sancionades per infraccions molt greus

Una altra mesura implantada a finals del 2009 i que s’afegeix a les actuacions de vigilància i control que es porten a terme mitjançant la Inspecció de Treball i els tècnics habilitats en seguretat i salut laboral ha estat la publicació del nom de les empreses que han tingut sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
El nom de les empreses es publica tant a la web del Departament de Treball com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A hores d’ara ja s’ha publicat el nom de 11empreses infractores.
 

Etiquetes de comentaris:

dimecres, 10 de febrer de 2010

Treball destina 2 milions d'euros per lluitar contra els accidents laborals, ampliables a 4 en funció de la demanda

 Treball destina enguany 2 milions d'euros a aquesta iniciativa per lluitar contra els accidents laborals, ampliables a 4 en funció de la demanda
· La subvenció s’adreça a empreses de menys de 50 treballadors i a Centres Especials de Treball

· Els ajuts cobreixen fins el 20% de la inversió i la quantitat màxima per a cada empresa és de 45.000 euros

A partir de demà i fins el proper 30 d’abril les micro i petites empreses catalanes poden presentar la sol·licitud al Departament de Treball per rebre una subvenció de fins al 20% de les inversions que hagin dut a terme en maquinària i equips més segurs.

A aquesta iniciativa per ajudar a reduir els accidents de treball a les petites i mitjanes empreses es destinen enguany 2 milions d’euros, ampliables a 4 milions en funció de la demanda. L’import dels ajuts cobreix fins el 20% de l’import de la inversió realitzada per l’empresa, amb un límit màxim de 45.000 euros.

Aquests ajuts s’adrecen a empreses de menys de 50 persones treballadores i amb un volum de negoci que no superi els 10 milions d’euros, així com als Centres Especials de Treball –en el cas d’aquests centres dedicats a la inserció laboral de persones amb alguna discapacitat no s’estableix cap topall de plantilla-.

Es pot demanar aquesta subvenció per sufragar part de les inversions fetes entre l’1 de setembre de 2009 i el 30 d’abril d’enguany –els equips han d’estar ja adquirits i en funcionament en el moment de la sol·licitud- i que s’hagin destinat a l’adquisició, adaptació o substitució de maquinària i equips de treball que contribueixin a la reducció o eliminació dels riscos laborals. Els equips adquirits en tot cas han de suposar una millora que vagi més enllà del mer compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.

Les empreses i centres especials de treball que es poden acollir a aquests han de ser dels sectors de la construcció, la indústria metal·lúrgica, la fusta i el moble, el comerç, l’hoteleria, el tèxtil, la indústria alimentària i de begudes, l’edició i arts gràfiques, el reciclatge i, enguany per primer cop, la indústria paperera, la indústria del cuir i el calçat i els serveis socials amb allotjament (per exemple, les residències per a gent gran).


Prevenir tres grans tipus de riscos laborals

Els diners de la subvenció s’han de destinar a inversions que suposin la incorporació d’equips que serveixin per evitar o minimitzar riscos relacionats amb els sobreesforços físics sobre el sistema musculoesquelètic, en particular els relacionats amb la manipulació de càrregues i els moviments repetitius; els aixafaments resultat d’una caiguda, en especial d’altura; i el contacte amb materials tallants, les atrapades i els xocs contra objectes.

Aquests riscos es troben entre els més habituals, ja que un de cada tres accidents laborals amb baixa s’ha produït per sobreesforços i 9 de cada 10 malalties professionals són de tipus músculoesquelètic.

Els tres tipus de risc que aquestes subvencions han d’ajudar a prevenir són la causa de prop del 80% dels accidents laborals amb baixa. En concret, els sobreesforços físics representen el 37% dels accidents de treball amb baixa. Els contactes, atrapaments, xocs o cops suposen un 31% del total, i els aixafaments producte d’una caiguda, en especial d’alçada, representen un 12% del total d’accidents laborals amb baixa.

De les 219 empreses que en els darrers anys s’han beneficiat d’aquest tipus d’ajuts un més de la meitat pertanyien als sectors de la indústria metal·lúrgica (34%) i el de la fusta i el moble (22%). Altres sectors que s’han beneficiat d’aquests ajuts són el comerç i la construcció, que han aplegat en tots dos casos el 14% de les subvencions concedides.

FONT: GENCAT.CAT

Etiquetes de comentaris: