dilluns, 15 de febrer de 2010

L'índex de sinistralitat laboral a Catalunya baixa un 18% el 2009 i l'accidentalitat greu es redueix un 25%

El Departament aplica noves estratègies per continuar la tendència a la reducció de la sinistralitat laboral a Catalunya

  • En els darrers deu anys la sinistralitat laboral s’ha reduït gairebé a la meitat a Catalunya, i de prop del 40% pel que fa als accidents de treball mortal
L’any passat l’índex d’incidència de sinistralitat laboral –nombre d’accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social- a Catalunya es va reduir en un 18,2% respecte a 2008.

Aquesta reducció de la sinistralitat ha estat particularment notable pel que fa a l’índex d’incidència dels accidents greus, que ha baixat un 24,8%. En canvi, pel que fa als accidents laborals mortals l’índex d’incidència ha augment, passant de 3,7 a 4,1.

Malgrat que l’any 2008 ja es va assolir el valor mínim pel que fa a l’índex d’incidència de sinistralitat laboral dels deu anys exercicis, enguany la sinistralitat laboral ha mantingut la seva tendència a reduir-se progressivament.
Els índexs d’incidència són la dada més adequada per fer el seguiment de l’evolució de la sinistralitat, perquè eliminen l’efecte distorsionador que produeix en les xifres absolutes els canvis en el volum de la població ocupada que hi ha al llarg dels anys.
EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA* D’ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2000 – 2009
 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lleus
8.222
8.149
7.588
6.860
6.163
5.745
5.899
5.674
5.255
4.300
Greus
67
74
71
65,2
64,1
54,1
45,6
45,9
41,6
31,3
Mortals
6,8
6,8
7,8
6,2
5,9
3,9
5,2
3,7
3,7
4,1
 
*Nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social.
FONT: Departament de Treball

 
EVOLUCIÓ ÍNDEXS SINISTRALITAT 2000 – 2009
Pel que fa a les xifres absolutes d’accidents a Catalunya, l’any passat es van reduir els lleus i particularment els greus, que van passar de 1.161 el 2008 a 817 el 2009, una reducció del 29,6%. En els mortals s’ha passat de 105 a 107.
 
 
EVOLUCIÓ DELS ACCIDENTS LLEUS, GREUS I MORTALS REGISTRATS A CATALUNYA. 2000 - 2009
 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lleus
181.755
187.045
181.958
168.293
155.852
151.149
161.586
159.676
146.653
112.143
Greus
1.487
1.700
1.685
1.601
1.620
1.423
1.250
1.292
1.161
817
Mortals
151
155
186
151
149
102
143
105
105
107
Total
183.393
188.900
183.829
170.045
157.621
152.674
162.979
161.073
147.919
113.067
 
FONT: Departament de Treball
 
La sinistralitat per sectors
 
 
En índexs d’incidència, la indústria és el sector on més ha disminuït la sinistralitat durant l’any  2009 (-21,4%), seguida de la construcció (-19%), l’agricultura (-15,6%) i els serveis (-11,6%). 
 
Pel que fa als accidents mortals, els índexs d’incidència s’han reduït a la indústria (d’un 10,4%) i a l’agricultura (-28,1%). En canvi, els índexs de sinistralitat mortal a la construcció han pujat un 19,2%, i un 22,9% als serveis. La sinistralitat laboral mortal al sector de la construcció triplica la dels altres tres sectors econòmics i la xifra de treballadors morts a les obres el 2009 ha estat la mateixa que l’any anterior, de 28, però val a dir que en 15 dels casos les causes de l’accident van ser naturals –infarts o vessaments cerebrals durant la jornada-.
 
D’altra banda, ha estat al sector de la construcció on més ha baixat l’índex d’incidència d’accidents greus, d’un 27,7%, seguida de la indústria (-24,5), l’agricultura (-17,6%) i els serveis (-15,4%).
 
 
El 57% dels accidents mortals durant la jornada són per causes naturals o accidents de trànsit
 
Pel que fa a la tipologia dels accidents mortals, l’any passat 6 de cada 10 accidents laborals mortals van ser per causes naturals –per exemple vessaments cerebrals i infarts- o deguts al trànsit.
 
En xifres absolutes cal dir que els accidents laborals per causes traumàtiques –és a dir, caigudes d’alçada, cops, colgaments, contactes amb corrent elèctric, etcètera- van ser 46 durant el 2009, mentre que hi va haver 14 a causa d’accident de trànsit durant la jornada laboral, així com 47 accidents per causes naturals –és a dir, atacs de cor o vessaments cerebrals durant la jornada-.
 
Val a dir que, aplicant els criteris que utilitza Eurostat per establir els índexs d’Incidència de la sinistralitat laboral mortal, que exclou els accidents per causes naturals en el recompte, en els darrers anys els índexs han anat baixat de 2,49 el 2007 a 2,29 l’any
passat, xifres properes als 2 punts de la Unió Europea dels 15.


La sinistralitat laboral s’ha reduït gairebé a la meitat en 10 anys

L’evolució de la sinistralitat laboral a Catalunya els darrers 10 anys, on els índexs de sinistraliat laboral han baixat un -47,7% mostra que el Primer Pla de Govern de Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008 i les accions dutes a terme pels agents socials i econòmics han donat els seus fruits en termes de reducció dels accidents a la feina. En el cas dels accidents laborals mortals la reducció dels índexs de sinistralitat a Catalunya en la dècada ha estat del 39,7%.

Ara bé, la voluntat del Departament és seguir rebaixant aquestes xifres el màxim possible, i per això el 2009 s’ha aprovat l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012, continuadora d’aquell Pla de Govern i que incorpora noves mesures per seguir millorant la seguretat i salut en el treball a les empreses catalanes.
En el cas específic de la sinistralitat laboral mortal, les xifres dels darrers tres exercicis mostren una estabilització del nombre d’accidents, situats ja molt a prop de la mitjana de la Unió Europea dels 15.
L’evolució d’aquests anys mostra que cada vegada més les empreses catalanes han pres consciència de la importància de la prevenció no només per evitar les conseqüències dels accidents en les persones treballadores, que poden perdre la salut o la vida, sinó perquè millora la productivitat i la competitivitat de les empreses.
Malgrat tot, cal seguir treballant per consolidar aquesta tendència i és important recordar que les dificultats econòmiques no poden ser una excusa per reduir l’esforç en prevenció de riscos laborals, que no és una despesa sinó una inversió.


Els tècnics del Departament fan el 2009 més de 23.000 actuacions de control i assessorament sobre prevenció a les empreses
Durant l’any 2009 els 123 tècnics de seguretat i salut del Departament de Treball –71 dels quals estan habilitats per dur a terme tasques inspectores- han portat a terme 23.741actuacions d’assessorament i control en matèria de prevenció de riscos laborals a les empreses catalanes.
En el curs d’aquestes actuacions han formulat un total de 33.843 requeriments, que en prop del 90% dels casos -30.273- s’han acomplert per part de les empreses. Els tècnics habilitats han traslladat a la Inspecció de Treball un total de 439 propostes d’acta
d’infracció a empreses per incomplir la normativa de prevenció de riscos laborals.

A les actuacions dutes a terme pels tècnics i tècniques del Departament cal afegir les que fa la Inspecció de Treball en casos d’accidents greus i mortals, així com les campanyes específiques sobre sectors i empreses d’elevada sinistralitat.

D’altra banda, tant els tècnics com la Inspecció de Treball realitzen actuacions per controlar aquelles empreses que tenen uns índexs de sinistralitat especialment elevats o les que se centren en sectors amb major nombre d’accidents de treball, com per exemple la construcció.


Visites a més de 2.000 empreses amb risc de patir accidents amb lesions severes

El passat mes de novembre el Departament va posar en marxa un Programa per controlar un total de 2.131 empreses amb especial risc que els seus treballadors i treballadores pateixin lesions severes. La novetat d’aquest programa és que s’adreça no a les empreses on hi ha hagut els accidents –que ja es visiten en el marc d’altres programes d’actuació-, sinó a aquelles que per les seves característiques –sector d’activitat, dimensió de plantilla, etcètera- tenen més possibilitats de poden registrar accidents laborals amb lesios d’especial severitat.
L’objectiu és que, alhora que se sotmet a controls a les empreses que tenen accidents greus i mortals a través d’altres programes, reforçar, mitjançant l’assessorament dels tècnics dels Centres de Seguretat i Salut Laboral del Departament, la prevenció en aquelles empreses amb més possibilitats de tenir accidents d’aquestes característiques.

Cada empresa es visitarà dos cops, una primera vegada per a que el tècnic o tècnica comprovi les condicions de seguretat i salut al centre de treball, i una segona per verificar que s’han dut a terme les millores necessàries en matèria de prevenció proposades pel tècnic durant el transcurs de la seva primera visita.

Publicat el nom d’11 empreses sancionades per infraccions molt greus

Una altra mesura implantada a finals del 2009 i que s’afegeix a les actuacions de vigilància i control que es porten a terme mitjançant la Inspecció de Treball i els tècnics habilitats en seguretat i salut laboral ha estat la publicació del nom de les empreses que han tingut sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
El nom de les empreses es publica tant a la web del Departament de Treball com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A hores d’ara ja s’ha publicat el nom de 11empreses infractores.
 

Etiquetes de comentaris:

7 comentaris:

Blogger kingrani ha dit...

Flipkart is Offering Cashback Offers Flipkart AXIS Cashback Offer You will get upto 75% Discount

Flipkart is Offering Cashback Offers Flipkart YES Cashback Offer You will get upto 75% Discount

Flipkart is Offering Cashback Offers Flipkart Phonepe Cashback Offer You will get upto 75% Discount

Flipkart is Offering Cashback Offers Flipkart Cashback Offer You will get upto 75% Discount

Flipkart is one of the biggest world wide eCommerce Site so here you will getFlipkart big billion day offers

Flipkart is one of the biggest world wide eCommerce Site so here you will getflipkart bank cashback offersso

26 de juny de 2017, a les 4:59  
Blogger flipkart cashback offers ha dit...


flipkart credit
flipkart credit card offers
flipkart offer credit card
flipkart offer for credit card
flipkart offers with credit cards
flipkart hdfc credit card offer
flipkart credit card
flipkart cardless credit register
flipkart cardless credit registration
flipkart sbi credit card offer
flipkart icici credit card offer
flipkart cardless credit eligibility
flipkart credit card emi
flipkart pay later credit limit
flipkart credit card generator
flipkart cardless credit not showing
flipkart instant credit
flipkart cardless credit application
flipkart cardless credit page
flipkart 60000 credit limit
flipkart refund policy for credit card
flipkart gst credit
flipkart gst input credit
flipkart credit 60000
flipkart cashless credit apply
flipkart credit card emi process
flipkart axis bank credit card offer
flipkart cardless credit launch date
flipkart mobile emi without credit card
flipkart without credit card emi
flipkart credit loan
flipkart credit card apply
flipkart cardless credit how to apply
flipkart cardless credit offer
flipkart credit offer
flipkart cardless credit limit increase
flipkart cardless credit quora
flipkart refund to credit card
flipkart mobile credit card offers
flipkart purchase without credit card
flipkart credit card offers today
flipkart credit emi
flipkart 5000 credit
flipkart credit card emi scheme
flipkart hdfc credit card emi
flipkart emi with credit card
emi in flipkart using credit card
flipkart cash on delivery credit card
flipkart no cost emi credit card
flipkart discount credit card
flipkart 60000 credit link
flipkart home credit
flipkart credit balance
flipkart credit scheme
flipkart cardless credit apply link
flipkart axis credit card offer
flipkart credit facility
flipkart cardless credit terms and conditions
flipkart cardless credit option not showing
flipkart credit card refund
flipkart cardless credit late payment charges
flipkart co branded credit card
flipkart credit card payment
flipkart buzz credit card
flipkart input tax credit
flipkart accepted credit cards
flipkart american express credit card
flipkart cardless credit 60000
flipkart cardless credit starting date
flipkart credit card offers 2018
flipkart credit line sign up
flipkart credit rating
flipkart credit upto 60000
flipkart hdfc bank credit card offers
flipkart international credit card
flipkart sbi credit card offer 2017
flipkart sbi credit card offer 2018
flipkart state bank credit card offer
flipkart us credit card

31 de maig de 2019, a les 0:45  
Blogger flipkart cashback offers ha dit...


Flipkart SBI Offer 2019: 10% Instant Cashback.
Flipkart HDFC Offer 2019: 10% Instant Offer.
Flipkart Cashback offer 2019: 10% Cashback.
Flipkart SBI Offer 2019: 10% Instant Cashback.
Flipkart HDFC Offer 2019: 10% Instant Offer.
Flipkart Cashback offer 2019: 10% Cashback.
SBI Credit Card /Debit Card Offers 10% Instant Cashback
Get Cashbackhttps://www.flipkart.com/?affid=crishkuma1
HDFC Credit Ca rd /Debit Card Offers 10% Instant Cashback
Get Cashbackhttps://www.flipkart.com/?affid=crishkuma1
Citi Bank Credit Card /Debit Card Offers 10% Instant Cashback
Get Cashbackhttps://www.flipkart.com/?affid=crishkuma1
Axis Bank Credit Card /Debit Card Offers 10% Instant Cashback (Extra 5% on Axis Buzz Cards)
Get Cashback
https://www.flipkart.com/?affid=crishkuma1
ICICI Bank Credit Card /Debit Card Offers 10% Instant Cashback
Get Cashback
https://www.flipkart.com/?affid=crishkuma1
YES Bank Credit Card /Debit Card Offers 10% Instant Cashback
Get Cashback
https://www.flipkart.com/?affid=crishkuma1
IDBI Bank Credit Card /Debit Card Offers 10% Instant Cashback
Get Cashback
https://www.flipkart.com/?affid=crishkuma1
Kotak Bank Credit Card /Debit Card Offers 10% Instant Cashback
Get Cashback
https://www.flipkart.com/?affid=crishkuma1
flipkart sbi debit card offers,flipkart offers


flipkart sbi offers
flipkart hdfc offers
flipkart axis offers
flipkart sbi offer
flipkart sbi debit card emi
flipkart sbi credit card offer
flipkart sbi debit card emi
flipkart sbi credit card offers
flipkart hdfc,
flipkart hdfc offer,
flipkart hdfc credit card offer,
flipkart icici debit card emi
flipkart icici credit card offer
flipkart icici offer
flipkart axis,
flipkart axis bank offer

31 de maig de 2019, a les 0:45  
Blogger flipkart cashback offers ha dit...

Grab Cashback - Up to 50% Off at Flipkart SHOP NOW,
ICICI debit card EMI offers - Flipkart,
Debit card EMI facility - Flipkart,
ICICI debit card EMI offers - Flipkart,
Flipkart HDFC EMI offers,
Grab Cashback - Up to 50% Off at Flipkart SHOP NOW,
10% Instant Discount on SBI Credit Cards at Flipkart,
10% Instant Discount on SBI Credit Cards - Flipkart
10% Instant Discount with HDFC Bank Debit and Credit at Flipkart
10% Instant Discount on SBI Credit Cards - Flipkart,
10% Instant Discount on SBI Credit Cards at Flipkart
Monsoon Offers on Home Appliances - Flipkart,
Flipkart SBI Offer 2019: 10% Instant Cashback,
Flipkart HDFC Offer 2019: 10% Instant Offer,
Flipkart Cashback offer 2019: 10% Cashback,
Cashless Pay Store - Flipkart,
Flat Rs. 4000 instant discount on transactions made using at Flipkart,
No Cost EMI available on Credit Cards Valid till 10 January at Flipkart
Diwali Festive Sale from 9pm - Flipkart
10% Off on All Cards on Home Appliances - Flipkart
10% Off on Cooling Days at Flipkart on SBI Credit Cards | SBI Card
flipkart samsung carnival,
flipkart mobiles,
TV & appliances Sale (Axis Bank Offer) at Flipkart,
10% Off on purchase of Fashion, Home & Furniture and at Flipkart,

Air purifiers Offers - Flipkart,
Offer Details - Flipkart,
SBI Debit Card Offer at Flipkart,
Extended Warranty on Appliances - Flipkart,
Ganesh Chaturthi Festive Offers - Flipkart,
EMI on Debit Cards - Flipkart,
Top selling Latest Mobiles - Flipkart,
Honor Mobiles Day - Flipkart
Axis Bank Debit Card - Flipkart,
HDFC Debit Cards - Flipkart,
ICICI Debit Cards - Flipkart,
Top selling Latest Mobiles - Flipkart,
Explore New & Latest Mobiles of this season - Flipkart
Republic Day Sale - 10% Instant Discount on SBI Credit Cards - Flipkart
Flipkart cashback offers coupons-Daily discount Coupons
Flipkart Bank offers,
Flipkart Cashback Offers Coupons Electronics ,
Flipkart Cashback offers Lifestyle ,
Flipkart Cashback offers on Music,
Flipkart Cashback offers on Computers devices,
Flipkart Cashback offers on Furniture ,
Flipkart Cashback offers on Footwear ,
Flipkart Cashback offers on Accessories,
Flipkart Cashback offers on Other Products ,
Microwave oven – Get 20% to 55% offer,
Flipkart Cashback offers on Watches,Flipkart Mobile Offers
flipkart Credit card offers
flipkart offers
Flipkart cashback offer
Flipkart Cashback
Flipkart offers 2017
Flipkart SBI Offer
flipkart cashback offers
Flipkart Vouchers
flipkart laptop offers
flipkart mobile Offers
Flipkart cashback Coupons
flipkart offers
flipkart electronics offers
flipkart Clothing Offers
flipkart Air Conditioners

Flipkart Bank Cashback,Cashback Offers
AXIS Bank:10% discount Cashback
ICICI Bank :15% Cashback Discount
Yes bank:10% Cashback Discount
State Bank of India:10% Cashback Discount
HDFC Bank:10% Cashback Discounts
CITI Bank:10% Cashback Discounts
flipkart cashless payday sale
flipkart pay day sale
flipkart cashless payday sale 2018

31 de maig de 2019, a les 0:45  
Blogger flipkart cashback offers ha dit...


flipkart sbi
flipkart sbi debit card emi
flipkart sbi offer
flipkart offer with sbi card
flipkart sbi card offer
flipkart sbi credit card offers
flipkart sbi debit card offer
sbi flipkart eligibility
flipkart sbi debit card emi offer
sbi woohoo flipkart gift card


flipkart sbi offer 2019
flipkart sbi offer big billion day
flipkart debit card emi sbi process
flipkart debit card emi sbi sms
flipkart emi with sbi debit card
flipkart emi through sbi debit card
flipkart sbi emi debit card
flipkart sbi emi
flipkart sbi credit card offer 2019
sbi flipkart pre approved emi
flipkart sbi card offer 2019
flipkart sbi emi offer
flipkart debit card emi sbi mobile
flipkart debit card emi sbi in hindi
flipkart mobile sbi card offer
flipkart sbi offer today
flipkart sbi debit card eligibility
sbi po flipkart
flipkart coupons for sbi credit card
flipkart sale sbi card
flipkart sbi debit card emi link
flipkart and sbi card offer
flipkart offer with sbi debit card
sbi flipkart voucher offer
flipkart sbi credit card offer 2017
flipkart and sbi debit card offer
flipkart diwali sale sbi offer
flipkart offer for sbi debit card
flipkart republic day sale sbi offer
flipkart sbi 10 cashback offer
flipkart sbi 10 discount
flipkart sbi card offer 2018
flipkart sbi card offer big billion day
flipkart sbi credit card offer 2018
flipkart sbi debit card emi 2018
flipkart sbi instant discount
flipkart sbi offer 2017
flipkart sbi offer december 2017
flipkart sbi offer details
flipkart sbi offer jan 2019
flipkart sbi offer july 2018
flipkart sbi terms and conditions
sbi flipkart link

31 de maig de 2019, a les 0:45  
Blogger flipkart cashback offers ha dit...


flipkart sbi
flipkart sbi debit card emi
flipkart sbi offer
flipkart offer with sbi card
flipkart sbi card offer
flipkart sbi credit card offers
flipkart sbi debit card offer
sbi flipkart eligibility
flipkart sbi debit card emi offer
sbi woohoo flipkart gift card
flipkart sbi offer 2019
flipkart sbi offer big billion day
flipkart debit card emi sbi process
flipkart debit card emi sbi sms
flipkart emi with sbi debit card
flipkart emi through sbi debit card
flipkart sbi emi debit card
flipkart sbi emi
flipkart sbi credit card offer 2019
sbi flipkart pre approved emi
flipkart sbi card offer 2019
flipkart sbi emi offer
flipkart debit card emi sbi mobile
flipkart debit card emi sbi in hindi
flipkart mobile sbi card offer
flipkart sbi offer today
flipkart sbi debit card eligibility
sbi po flipkart
flipkart coupons for sbi credit card
flipkart sale sbi card
flipkart sbi debit card emi link
flipkart and sbi card offer
flipkart offer with sbi debit card
sbi flipkart voucher offer
flipkart sbi credit card offer 2017
flipkart and sbi debit card offer
flipkart diwali sale sbi offer
flipkart offer for sbi debit card
flipkart republic day sale sbi offer
flipkart sbi 10 cashback offer
flipkart sbi 10 discount
flipkart sbi card offer 2018
flipkart sbi card offer big billion day
flipkart sbi credit card offer 2018
flipkart sbi debit card emi 2018
flipkart sbi instant discount
flipkart sbi offer 2017
flipkart sbi offer december 2017
flipkart sbi offer details
flipkart sbi offer jan 2019
flipkart sbi offer july 2018
flipkart sbi terms and conditions
sbi flipkart link


flipkart offers
flipkart sbi emi
flipkart emi on sbi debit card
flipkart sbi debit card emi eligibility
flipkart sbi debit card emi eligibility sms
flipkart sbi debit card emi offer
flipkart debit card emi sbi sms
flipkart sbi debit card emi products
flipkart sbi emi debit card
flipkart sbi debit card emi eligibility check sms
sbi flipkart pre approved emi
flipkart sbi emi offer
flipkart debit card emi sbi in hindi
flipkart emi sbi credit card
sbi emi on flipkart
flipkart sbi debit card emi option
flipkart sbi debit card emi link
flipkart sbi debit card emi 2018
sbi emi for flipkart

31 de maig de 2019, a les 0:46  
Blogger flipkart cashback offers ha dit...
flipkart sbi offer
sbi offer on flipkart
flipkart offer with sbi card
flipkart sbi card offer
flipkart sbi debit card emi offer
flipkart sbi offer 2019
flipkart sbi offer big billion day
flipkart offer on sbi debit card
flipkart sbi card offer 2019
sbi card flipkart voucher offer
flipkart sbi offer terms and conditions
flipkart diwali sale sbi offer
flipkart mobile sbi card offer
flipkart sbi offer today
flipkart mobile bonanza sale sbi offer
flipkart sale sbi offer
sbi offer in flipkart
flipkart offer with sbi debit card
sbi cashback offer in flipkart
flipkart big billion day sbi offer terms and conditions
flipkart offer for sbi debit card
flipkart republic day sale 2019 sbi offer terms
flipkart republic day sale sbi offer
flipkart sbi 10 cashback offer
flipkart sbi 10 offer
flipkart sbi card offer 2018
flipkart sbi card offer big billion day
flipkart sbi credit card offer 2017
flipkart sbi credit card offer 2018
flipkart sbi emi offer
flipkart sbi offer 2017
flipkart sbi offer big billion sale
flipkart sbi offer december 2017
flipkart sbi offer details
flipkart sbi offer jan 2019
flipkart sbi offer july 2018
how to avail flipkart sbi offer
sbi flipkart voucher offer
flipkart sbi offers
sbi offers on flipkart
flipkart offers sbi card
flipkart offers for sbi credit card
flipkart sbi offer big billion day
flipkart offers on sbi debit card
flipkart sbi card offer 2019
flipkart sbi offer terms and conditions
flipkart sbi offer today
sbi offers in flipkart
flipkart sbi 10 offer
flipkart sbi card offer 2018
flipkart sbi card offer big billion day
flipkart sbi credit card offer 2017
flipkart sbi emi offer
flipkart sbi offer big billion sale
flipkart sbi offer december 2017
flipkart sbi offer details
flipkart sbi offer jan 2019
flipkart sbi offer july 2018
sbi flipkart voucher offer

31 de maig de 2019, a les 0:46  

Publica un comentari

Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]

<< Pàgina d'inici